Ondersteuning Stadsatelier Oostende

 • OPDRACHTGEVER
  Stad Oostende, AGSO Oostende
 • DUUR
  2016-2020

Het Stadsatelier Oostende werd in 2015 opgericht door de stad Oostende om de architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit van de stad te bewaken en te stimuleren.

De werking van het Stadsatelier Oostende wordt op continue basis ondersteund door Ellen Verbiest. Dit gaat over een praktisch en uitvoerend takenpakket dat onmiddellijk is gelinkt aan de werkzaamheden van het Stadsatelier. De ondersteuningsopdracht omvat onder andere het vertalen van discussies en werksessies in het atelier naar verbeeldende en overtuigende kaarten en illustratie, publicaties en schaalmodellen.

 • Procesbegeleiding
 • Verbeelding
SAO-OOST-1

Het Stadsatelier Oostende identificeert vier Linten als de frontlijnen voor de stadsontwikkeling in Oostende: Groen Lint, Kadelint, Koninklijk Lint, Kustlint

 • Procesbegeleiding
 • Verbeelding
SAO-OOST-2

Het Globaal Strategisch Ontwikkelingsplan (GSO) vormt de overkoepelende kapstok voor de langetermijnontwikkeling van de stad. Aan het GSO worden, vertrekkend van urgenties en innovatieve woonprojecten, een aantal Trajecten gekoppeld.

 • Procesbegeleiding
 • Verbeelding
SAO-OOST-3

Het Stadsatelier Oostende bereidt verschillende inbreidingsprojecten voor op verschillende sites in Stene. De focus werd verbreed door de opmaak van een langetermijnperspectief voor de ruimere omgeving, onder de noemer Stapstenen voor Stene.

 • Procesbegeleiding
 • Verbeelding
SAO-OOST-4

Het traject Westerkwartier gaat op zoek naar een ruimtelijk kader voor ontwikkelingsprojecten, waarbij het ruimtelijk potentieel van het Westerkwartier ingezet wordt om de wijk te laten muteren tot een krachtige stadswijk, met behoud van het sociaal kapitaal.

 • Procesbegeleiding
 • Verbeelding
SAO-OOST-5

Naar aanleiding van de problematiek rond verstedelijking en verdere versnippering van de open ruimte in Raversijde enerzijds, en een concreet project voor ontwikkeling aan de luchthaven anderzijds, werd in 2017 een traject opgestart om na te denken over een duurzaam toekomstperspectief voor Raversijde.

 • Procesbegeleiding
 • Verbeelding
SAO-OOST-6

Schema opgemaakt voor de studievoormiddag/Ateliersessie Zorgnet (20.01.2017), georganiseerd door het SAO i.s.m. het Sociaal Huis Oostende en Unversiteit Gent

 • Procesbegeleiding
 • Verbeelding
SAO-OOST-7

Stene ca. 1850 (Vandermaelen), rood: stad Oostende, kreken en landwegen, blauw: Polderdorp Stene

 • Procesbegeleiding
 • Verbeelding
SAO-OOST-8

Stene 2018, rood: Oostende, blauw: de wijk Stene als deel van de stad Oostende

 • Procesbegeleiding
 • Verbeelding
SAO-OOST-9

Raversijde, Vandermaelen ca. 1850. Raversijde is ooit ontstaan als een vissersgehucht langs de Nieuwpoortsesteenweg tussen Mariakerke en Middelkerke, op de landschappelijke overgang tussen de duinen en de zeepolder.

 • Procesbegeleiding
 • Verbeelding
SAO-OOST-10

Raversijde 2018. Het oorspronkelijke kustpolderlandschap is doorheen de tijd uiteengevallen in verschillende landschapstypes.

 • Procesbegeleiding
 • Verbeelding
SAO-OOST-11

Verkennen van samenwerkingen tussen onderwijs en zorg (uit studie Zorgnet UGent)

 • Procesbegeleiding
 • Verbeelding
SAO-OOST-12

Versnippering en fragmentering in de zorg (uit studie Zorgnet UGent): “In één appartementsgebouw zie je een rood autootje, een wit en een blauw: de ene zit op de eerste verdieping soep te maken en de andere zit te poetsen op de tweede verdieping. Dat is dus je reinste waanzin."

 • Procesbegeleiding
 • Verbeelding
SAO-OOST-13

Stapstenen voor Stene: structuren doorheen het woonweefsel als verbindingen voor traag verkeer

 • Procesbegeleiding
 • Verbeelding
SAO-OOST-14

Mispelplein Ontwikkelingsprincipes: publieke en ondersteunende functies

 • Procesbegeleiding
 • Verbeelding
SAO-OOST-15

Mispelplein Ontwikkelingsprincipes: woningtypes

 • Procesbegeleiding
 • Verbeelding
SAO-OOST-16

Mispelplein Ontwikkelingsprincipes: open veld met karrenspoor

 • Procesbegeleiding
 • Verbeelding
SAO-OOST-17

Westerkwartier visie: Per woonveld wordt een autoluw mobiliteitsprofiel uitgewerkt.

 • Procesbegeleiding
 • Verbeelding
SAO-OOST-18

Stapstenen voor Stene visie: nieuwe structuren doorheen het weefsel